اتاق فرار های شهر تهران

439 مورد

اتاق فرار شبی که صبح نشد
اتاق فرار شبی که صبح نشد
تبلیغات
4 تا 9 نفر
102 رأی
وحشت, مهیج, تئاتر
160,000110,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار منفی چهار
اتاق فرار منفی چهار
5 تا 7 نفر
921 رأی
وحشت
190,000150,000 تومان
8 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار دیدن
اتاق فرار دیدن
4 تا 8 نفر
228 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, رازآلود
200,000140,000 تومان
10 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار سم (سُم) (som)
اتاق فرار سم (سُم) (som)
4 تا 8 نفر
47 رأی
وحشت, دلهره آور
190,000130,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار خاتون
اتاق فرار خاتون
5 تا 8 نفر
433 رأی
وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
150,000120,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار ابناء الجن
اتاق فرار ابناء الجن
تبلیغات
4 تا 12 نفر
645 رأی
وحشت, وهم آلود, دلهره آور
200,000130,000 تومان
9 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار کارما
اتاق فرار کارما
تبلیغات
4 تا 10 نفر
357 رأی
وحشت
150,000130,000 تومان
9 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار پیشکش شیطان
اتاق فرار پیشکش شیطان
4 تا 8 نفر
770 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, دلهره آور
180,000140,000 تومان
9 از 10
85 دقیقه
اتاق فرار جبن(ترس)
اتاق فرار جبن(ترس)
4 تا 8 نفر
854 رأی
وحشت, وهم آلود, تئاتر تعاملی
150,000 تومان
9 از 10
70 دقیقه
اتاق فرار خدمتکار شیطان
اتاق فرار خدمتکار شیطان
4 تا 8 نفر
159 رأی
مهیج, وحشت, دلهره آور
150,000130,000 تومان
8 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار کاراژان
اتاق فرار کاراژان
4 تا 8 نفر
216 رأی
ماجراجویی, معمایی, وحشت
200,000100,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار السا
اتاق فرار السا
4 تا 8 نفر
2692 رأی
وحشت
140,000110,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار روستای ناپاک
اتاق فرار روستای ناپاک
5 تا 10 نفر
404 رأی
وحشت
150,000120,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار اسارت
اتاق فرار اسارت
4 تا 8 نفر
264 رأی
وحشت
180,000140,000 تومان
9 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار اورلاو
اتاق فرار اورلاو
4 تا 8 نفر
147 رأی
وحشت, دلهره آور, مهیج
150,000100,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار شینیگامی
اتاق فرار شینیگامی
تبلیغات
4 تا 9 نفر
41 رأی
دلهره آور, تئاتر تعاملی, وحشت
200,000130,000 تومان
9 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار ویسر (ساختمان ویسر)
اتاق فرار ویسر (ساختمان ویسر)
4 تا 10 نفر
357 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی
160,000120,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار اغراض
اتاق فرار اغراض
تبلیغات
4 تا 10 نفر
102 رأی
وحشت, معمایی, تئاتر
150,000130,000 تومان
10 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار ناگفته
اتاق فرار ناگفته
تبلیغات
4 تا 8 نفر
1136 رأی
وحشت, دلهره آور, جنایی
180,000150,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار جاسوس (spy)
اتاق فرار جاسوس (spy)
4 تا 8 نفر
41 رأی
تئاتر تعاملی, مهیج, دلهره آور
200,000140,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار دیوانه باهوش
اتاق فرار دیوانه باهوش
5 تا 8 نفر
460 رأی
وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی
180,000130,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار قمار
اتاق فرار قمار
4 تا 8 نفر
151 رأی
وحشت, دلهره آور
150,00060,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار وینچستر
اتاق فرار وینچستر
4 تا 12 نفر
59 رأی
تئاتر تعاملی, وحشت, مهیج
180,000135,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار رسوخ
اتاق فرار رسوخ
4 تا 8 نفر
124 رأی
وحشت
200,000140,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه