اتاق فرار های شهر کرج

110 مورد

اتاق فرار Money heist (سرقت پول)
اتاق فرار Money heist (سرقت پول)
4 تا 6 نفر
147 رأی
مهیج, جنایی, اکشن
150,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار شرودا
اتاق فرار شرودا
4 تا 10 نفر
476 رأی
مهیج, ماجراجویی
160,000150,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار رد خون
اتاق فرار رد خون
4 تا 8 نفر
234 رأی
وحشت, مهیج
150,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار بانو
اتاق فرار بانو
5 تا 10 نفر
57 رأی
وحشت
160,000150,000 تومان
8 از 10
105 دقیقه
اتاق فرار بحران (Crisis)
اتاق فرار بحران (Crisis)
4 تا 10 نفر
31 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, مهیج
170,000110,000 تومان
9 از 10
110 دقیقه
اتاق فرار کارخانه متروکه
اتاق فرار کارخانه متروکه
5 تا 12 نفر
10 رأی
وحشت
170,000140,000 تومان
9 از 10
120 دقیقه
اتاق فرار کولی
اتاق فرار کولی
4 تا 10 نفر
1261 رأی
وحشت, مهیج
150,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار جدایی
اتاق فرار جدایی
4 تا 10 نفر
192 رأی
وحشت, تئاتر, مهیج
150,000130,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار دربار
اتاق فرار دربار
4 تا 12 نفر
66 رأی
تئاتر تعاملی, ماجراجویی, کمدی
170,000130,000 تومان
9 از 10
110 دقیقه
اتاق فرار ملاقات آخر
اتاق فرار ملاقات آخر
5 تا 12 نفر
0 رأی
وحشت, مهیج, وهم آلود
200,000170,000 تومان
8 از 10
120 دقیقه
اتاق فرار قصبه
اتاق فرار قصبه
5 تا 12 نفر
15 رأی
وحشت, تاریخی, تئاتر تعاملی
250,000200,000 تومان
8 از 10
160 دقیقه
اتاق فرار کابوس در خیابان الم
اتاق فرار کابوس در خیابان الم
4 تا 10 نفر
38 رأی
وحشت
150,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار پری
اتاق فرار پری
4 تا 10 نفر
29 رأی
وحشت, دلهره آور, رازآلود
140,000130,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار ساواش
اتاق فرار ساواش
4 تا 10 نفر
88 رأی
دلهره آور, مهیج, وحشت
160,000150,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار اختیار
اتاق فرار اختیار
4 تا 6 نفر
1 رأی
تخیلی, مهیج, دلهره آور
200,000 تومان
10 از 10
150 دقیقه
اتاق فرار عجوزه
اتاق فرار عجوزه
4 تا 10 نفر
49 رأی
وحشت
150,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار پنیک (PANIC)
اتاق فرار پنیک (PANIC)
4 تا 10 نفر
2 رأی
وحشت, دلهره آور, مهیج
150,000130,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار ضد
اتاق فرار ضد
4 تا 10 نفر
3 رأی
وحشت, درام
150,000120,000 تومان
10 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار شیفت شب
اتاق فرار شیفت شب
4 تا 10 نفر
24 رأی
وحشت, مهیج
170,000150,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار روستای اشوب
اتاق فرار روستای اشوب
4 تا 12 نفر
237 رأی
وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی
150,000130,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار حوض خونی
اتاق فرار حوض خونی
4 تا 12 نفر
153 رأی
وحشت, تاریخی, دلهره آور
160,000140,000 تومان
10 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار راز سکوت
اتاق فرار راز سکوت
4 تا 8 نفر
0 رأی
معمایی, اکشن, تاریخی
160,000150,000 تومان
8 از 10
110 دقیقه
اتاق فرار بلوا
اتاق فرار بلوا
5 تا 12 نفر
2 رأی
وحشت, تئاتر, مهیج
150,000 تومان
8 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار ذات
اتاق فرار ذات
4 تا 10 نفر
58 رأی
وحشت, مهیج
140,000130,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه